Досие № 1 за 2020г. на ОП с предмет: „ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 26 „ Звънче“ гр. Добрич"

Досие № 1 за 2020г. на ОП с предмет: „ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 26 „ Звънче“ гр. Добрич"

Детска градина № 26 „ Звънче“ гр. Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 03.02.2020г. да подадат оферта за участие във възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет„ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 26 „ Звънче“ гр. Добрич" по обособени позиции, стартирана с обява №015/ 22.01.2020г.

Получените оферти ще се отворят на публично заседание на 07.02.2020 г. от 17:30 часа в сградата на Детска градина № 26 „ Звънче“ с адрес гр. Добрич, ул." Димитър Ковачев" №2, етаж 1, директорска стая. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Електронни документи: