"Събиране на оферти храна 2019 год."

"Събиране на оферти храна 2019 год."

Детска градина № 26 „ Звънче“ гр. Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 16:00 часа на 04.03.2019г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 26 „ Звънче“ гр. Добрич" по обособени позиции.

Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 21.02.2019г.

Получените оферти се отварят на публично заседание на 11.03.2019г. от 10:00 часа в сградата на Детска градина № 26 „ Звънче“ гр. Добрич с адрес гр. Добрич, ул.Димитър Ковачев № 2, стая на директора, етаж 1. На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Документацията към настоящата обществена поръчка е публикувана на Профила на купувача на 21.02.2019г.