Директор на ДГ№26 "Звънче"

Г-жа Нелка Ненчева  завършва през 1981 година полувисше образование в ИДНУ „Тина Киркова”, специалност   Предучилищна педагогика. От 1995 г.до1998г. продължава своето обучение за висше образование  – специалност Предучилищна педагогика със  Специализация Психология към ШУ „Еп.Константин Преславски”.От 1998г до 2006 г.продължава своята квалификация  - придобива от Пета  до  Първа Професионално- квалификационна степен. Но не спира до тук своето професионално развитие - от 2015г.до 2017г. завършва обучение на образователно-квалификационна степен Магистър – специалност Управление на образованието.

                Г-жа Н. Ненчева, непрекъснато се стреми да повишава своята квалификация като участник в различни обучителни курсове с присъждане  на Квалификационни кредити.През тази учебна година участва във  форум на международно ниво в гр.  Москва в Московския Социално – Педагогически институт под ръководството на Професор Владимир Никитин на Тема”Визуално- прастични художествени средства в социално- психологическата работа с деца, ученици и възрастни”. 

Г-жа Нелка Ненчева  завършва през 1981 година полувисше образование в ИДНУ „Тина Киркова”, специалност   Предучилищна педагогика. От 1995 г.до1998г. продължава своето обучение за висше образование  – специалност Предучилищна педагогика със  Специализация Психология към ШУ „Еп.Константин Преславски”.От 1998г до 2006 г.продължава своята квалификация  - придобива от Пета  до  Първа Професионално- квалификационна степен. Но не спира до тук своето професионално развитие - от 2015г.до 2017г. завършва обучение на образователно-квалификационна степен Магистър – специалност Управление на образованието.

                Г-жа Н. Ненчева, непрекъснато се стреми да повишава своята квалификация като участник в различни обучителни курсове с присъждане  на Квалификационни кредити.През тази учебна година участва във  форум на международно ниво в гр.  Москва в Московския Социално – Педагогически институт под ръководството на Професор Владимир Никитин на Тема”Визуално- прастични художествени средства в социално- психологическата работа с деца, ученици и възрастни”. 

               Г- жа Нелка Ненчева е Директор на  ДГ№26”Звънче”от 23.09.2015г. За това кратко време ДГ№26”Звънче” придоби нов облик , както отвътре , така и от вън и се превърна в едно от най- желаните детски заведения  в квартала на града. В момента тук се отглеждат и възпитават  128 деца в 5 групи, а средната месечна посещаемост е около 20 деца за месец.