За нас

За нас

ДЕТСКА ГРАДИНА №26 „Звънче“

Детска градина №26 „Звънче”е открита на 01 септември 1979 година и  се намира в  град Добрич, в близост до ж.к. „Строител“ и на север от ж.к.”Балик”.

Детска градина №26 „Звънче” е институция , която чрез създаване на позитивна образователна среда дава възможност на детето да обогати своите общи и специални способности , да опознае себе си и да се изгражда като личност с високо самочувствие и индивидуалност.

 ДГ№26”Звънче”    създава  устойчив модел за качествено възпитание и образование чрез непринудено съчетаване ценностите на детството с гъвкавостта на модерните образователни технологии.

Учебната работа е организирана съгласно Програмната система на ДГ №26 „Звънче“ като образователното съдържание е разпределено в седем образователни направления:

 • Български език и литература;
 • Математика;
 • Околен свят;
 • Изобразително изкуство;
 • Музика;
 • Конструиране и технологии;
 • Физическа култура.

Приоритети в педагогическата дейност са:

 • Изграждане на иновативна образователна среда в педагогическия процес. Обезпечаване на богата вариативност от дейности, които насърчават детската индивидуалност към самоизява и утвърждаване.
 • Реализиране на разнообразни квалификационни форми за усъвършенстване професионалната компетентност на педагозите.
 • Подпомагане на младите специалисти, ориентирани към практиката чрез наставничество.

 • Повишаване ангажиментите на учителите извън учебната натовареност - работа с деца, които се нуждаят от обща и допълнителна подкрепа /деца със специални образователни потребности, даровити и изоставащи деца/, консултации с родителите и др. форми.

 • Създаване на позитивна нагласа към учебната дейност у децата от подгoтвителната  Предучилищна група.
 • Възпитаване в дух на толерантност и утвърждаване на собствената идентичност. Развиване на интерес към достъпни явления от обществения живот, към събития и факти от нашата история и култура .
 • Изграждане на система от символи и ритуали за засилване усещането за принадлежност към детската градина –Тържествен концерт под наслов „ 40 години – вълшебен детски звън”
 • Социокултурна интеграция, чрез обучение, възпитание и личностни перспективи в образователното пространство на децата с етнокултулни различия.
 • Формиране на правилно отношение към природата – към опознаването ѝ, чувство за дълг и отговорност за нейното опазване.
 • Активно сътрудничество на педагогическия екип с родителската общност, Училищното настоятелство и други образователни и културни институции на база уважение и взаимно доверие.

Организирането на образователната среда е ориентирано към изпълнение на образователни задачи:

 • Самостоятелност и развитие на емоционалната и познавателна интелигентност;
 • Спазване на ДОС, като гарант за качество и творческо прилагане на педагогическите модели на взаимодействие – „Дете- учител”;
 • Създаване на умения за безопасност и съхранение на живота и личността на детето.
 • Осигуряване на оптимални условия за качествена подготовка на децата за училище.

Педагогическия екип на детската градина включва 12 педагогически специалисти, от тях директор, учител по музика и 10 учители детска група.

Включването на нови обучаващи стратегии мотивира учителите към непрекъснато повишаване на професионалната им компетентност.

Детска градина №26 „Звънче“ организира допълнителни педагогически дейности извън ДОС : Народни фолклорни танци; Зумба; Художествена гимнастика; Футбол; Изучаване на чужд език /английски/; Православни ценности.

Грижата за опазване и поддържане на добро здраве у децата, за възпитаване на здравни навици и поведение, пълноценно хранене, чиста среда за занимания и игри на открито  е отговорност не само на учителите, а и на всички, работещи в детското заведение: медицински специалист, завеждащ административна служба,  помощник-възпитатели, готвач и ра6отник-кухня, огняр.

Животът в детската градина е интересен и  привиква децата към самостоятелност, отговорност и интерес към знание.